คำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานตามมาตรฐาน TAS19 โดย FSA
Evaluate the defined benefit obligation that the employer is legally bound with its employees according to TAS 19 by FSA.
Contact
กันสำรองผลประโยชน์พนักงาน
ให้บริการทั้งกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเศรษฐศาสตร์การเงิน
บริการให้คำปรึกษา
ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ FSA รับรองความถูกต้องของรายงาน ทีมงานทำงานบนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้รับบริการสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล รายงานแสดงรายละเอียดการคำนวณทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ กระบวนการรวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน บริการครอบคลุมตอบข้อสงสัยจากผู้สอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทั้งหมดนี้ในราคาสมเหตุสมผล

ถูกต้อง
รับรองโดย นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย FSA
ปลอดภัย
มีระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์
ตรวจสอบได้
ลงรายละเอียดรายบุคคล
ทุกขั้นตอน
รวดเร็ว
การรายงานผลที่รวดเร็ว
บริการ
ตอบคำถามผู้สอบบัญชี
แข่งขันได้
ราคาสมเหตุสมผล
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนใจรับบริการโปรดติดต่อ contact@aorc.co.th โปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่กำลังเตรียมตัวให้พร้อมกับ TAS19
AORC Co.,Ltd.
Email: contact@aorc.co.th
Contact:
Sarunya Somsong
(ศรัณยา)
Tel: 061 635 9190
Call Center:
Tel: 087 562 0334
Tel: 065 625 3986
Tel: 065 625 4066